Σωματείο

Εθελοντών

Δασοπυροσβεστών

Μαραθώνα

Κατάσβεση Δασικών
και Αστικών Πυρκαγιών

Παροχή βοήθειας

Συνεργασία με φορείς,

σωματεία και συλλόγους